Kalender

Avhjälpande av fel – enkelt i teorin men komplicerat i praktiken

datum

30 Sep - 30 Sep 2022

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Avtalsrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Ett stort antal tvister uppstår till följd av fel i de produkter eller tjänster som levererats under ett avtal. En av de påföljder som kan stå till buds är avhjälpande. Enligt köprättsliga regler kan både köparen och säljaren ha rätt till avhjälpande under vissa förutsättningar. De köprättsliga reglerna är emellertid kortfattade och lämnar ett stort antal frågor öppna. Därtill kommer att avhjälpande – till skillnad från påföljder bestående av ersättning i pengabelopp – ofta ger upphov till praktiska problem rörande genomförandet.

Seminariet kommer bl.a. att innehålla:

  • En allmän redogörelse för det köprättsliga regelverket avseende avhjälpande.
  • En genomgång av frågeställningar som är relevanta i förhållande till avhjälpande, exempelvis omfattningen av leverantörens skyldigheter i förhållande till proportionalitetsprincipen, rätten till ersättning för arbetet med avhjälpandet, hur värdehöjande åtgärder ska regleras, inom vilken tid avhjälpande ska ske samt bedömningen av avtalade tidsfrister m.m.
  • En diskussion kring valet av avhjälpande som påföljd utifrån praktiska exempel från tvister vi har arbetat med.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.