Kalender

Företagsförvärv, investeringar och joint ventures – ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

datum

31 May - 31 May 2023

tid

12:00 - 13:00

ÄMNE

EU- och konkurrensrätt

kategori

Seminarium

VAR

Stockholm

BESKRIVNING

Transaktionsprocessen har blivit alltmer komplex ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Det är viktigt att redan tidigt i processen göra en konkurrensrättslig granskning av förvärvet. En köpare måste bl.a. bedöma huruvida ett förvärv, en investering eller bildandet av ett gemensamägt bolag måste eller bör anmälas till konkurrensmyndigheter.

Vid seminariet går vi igenom bl.a. dessa frågor:

  • När kan investeringar leda till anmälningsplikt?
  • När kan det finnas anledning att överväga en frivillig anmälan till Konkurrensverket för ett förvärv som inte är anmälningspliktigt?
  • EU-kommissionen har numera befogenhet att granska förvärv som inte är anmälningspliktiga vare sig till EU-kommissionen eller till nationella konkurrensmyndigheter och uppmuntrar nationella myndigheter att hänskjuta dessa förvärv till EU-kommissionen om de bedöms kunna skada konkurrensen inom EU. Tech- och läkemedelsbranscherna pekas här ut särskilt. Detta innebär:
    • minskad förutsebarhet för icke-anmälningspliktiga förvärv.
    • att tidplanen för transaktionen kan komma att påverkas avsevärt.
    • förberedande åtgärder blir än viktigare eftersom den s.k. stand still-perioden kan bli lång – men vad är riskerna med gun jumping?
  • Vi flaggar även för andra regulatoriska krav och processer som företag måste ha koll på inför en transaktionsprocess.

Vi diskuterar risker och möjligheter och ger förslag på hur företag bör tänka och agera för att göra transaktionsprocessen så smidig och snabb som möjligt.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.