Kalender

M&A – vad bör man tänka på vid utformningen av aktieöverlåtelseavtal och relaterade kontraktshandlingar?

datum

28 Oct - 28 Oct 2022

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Avtalsrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Företagsförvärv och samgåenden av olika slag är ofta komplexa transaktioner som innefattar stora värden. En överlåtelse eller ett förvärv innefattar i regel ett flertal juridiska överväganden som kan vara av avgörande betydelse för utfallet av överlåtelsen/förvärvet. Till detta kommer att företagsöverlåtelser inte sällan ger upphov till tvister.

Seminariet kommer bl.a. att innehålla:

  • Exemplifiering och diskussion kring regleringar och klausuler utifrån ett risk- och möjlighetsperspektiv: bl.a. covenanter (generella och specifika), carve-outs, köpeskillingsregleringar (innefattande tilläggsköpeskillingar), interimsavtal, garantier, MAC-villkor, konkurrensbegränsningar, sekretessbestämmelser, ansvarsbegränsningar och expertklausuler.
  • En genomgång av tolkning av avtal i allmänhet och aktieöverlåtelseavtal i synnerhet – innefattande betydelsen av bud, prospekt, management presentations, avtalsutkast, Q&A och DD-rapporter – i ljuset av avgöranden från domstolar och skiljenämnder.
  • Konkreta råd om hur man kan åstadkomma effektiva och riskminimerande avtal och processer.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.