Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy för våra medlemmar

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Sveriges Bolagsjurister (nedan ”Föreningen”, ”vi” eller ”oss” är personuppgiftsansvarig för bl.a. de personuppgifter som vi samlar in och behandlar för att administrera ditt medlemskap och deltagande i vår seminarie- och utbildningsverksamhet och övriga aktiviteter som arrangeras av oss.

Föreningen lägger stor vikt vid att de personuppgifter som anförtrotts oss hanteras på ett varsamt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och i övrigt gällande dataskyddslagstiftning.

Nedan kan du läsa mera om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Om du har frågor, synpunkter eller vill utöva någon av de rättigheter du har enligt GDPR är du välkommen att kontakta oss på:

Sveriges Bolagsjurister
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 36
120 30 Stockholm

De personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem

Hur vi behandlar dina personuppgifter beror på vem du är, i vilken roll du kommer i kontakt med oss och vilka av våra tjänster du använder.

Medlemskapet

Vi använder ditt namn, titel, uppgift om arbetsgivare inkl. kontaktuppgifter, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om utbildning, arbetsområden och bransch samt huvudsakliga arbetsuppgifter för att kunna hantera din ansökan och administrera ditt medlemskap i Föreningen.

Vi använder ditt namn och kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig t.ex. genom utskick av veckobrev, medlemsinformation, faktura med medlemsavgift, kallelser, och liknande. Vidare behandlar vi dessa uppgifter för att kunna skicka information om och administrera ditt eventuella deltagande i seminarier, utbildningar och andra aktiviteter.

Samtliga uppgifter lämnar du själv till oss i samband med att du ansöker om medlemskap i Föreningen eller anmäler dig till någon av våra seminarier eller utbildningar.

Vi hanterar även inloggningsuppgifter för att kunna bekräfta din identitet och ge dig tillgång till vår medlemssida, Mina Sidor.

Som medlem kan du själv hantera dina personuppgifter på Mina Sidor.

Föreningens matrikel inkl. ovanstående uppgifter finns tillgänglig för samtliga medlemmar på Mina Sidor för att underlätta kontakt mellan medlemmarna.

Föreningen finns i vissa sociala medier och här bestämmer du själv som medlem om du vill delta och vilken information du vill lämna.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter inom ramen för Föreningens syfte och verksamhet i enlighet med våra stadgar som du tog del av i samband med att du ansökte om medlemskap i Föreningen.

Personuppgifterna behandlas med stöd av ditt medlemsavtal.

Personuppgifterna raderas skyndsamt i samband med att medlemskapet avslutas och senast en (1) månad därefter. Om du är medlem och inte betalt din medlemsavgift raderas dina uppgifter efter 13 månader från det att avgift skulle ha erlagts.

Utbildningar och seminarier

Om du deltar i vår seminarie- och utbildningsverksamhet använder vi ditt namn, titel, uppgift om arbetsgivare inkl. kontaktuppgifter, e-postadress och telefonnummer för att kunna administrera ditt deltagande och erbjuda dig en plats på kursen.

Samtliga uppgifter lämnar du själv till oss i samband med anmälan till utbildningstillfället.

Personuppgifterna behandlas med stöd av ditt medlemsavtal och vår överenskommelse med dig om ditt deltagande vid utbildningstillfället.

Personuppgifterna raderas senast sex (6) månader efter avslutat utbildningstillfälle.

Mentorskapsprogram

Om du deltar som adept eller mentor i vårt mentorskapsprogram använder vi ditt namn, titel, e-postadress, mobiltelefonnummer, uppgift om arbetsgivare inkl. kontaktuppgifter och verksamhetsområde/bransch samt uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och huvudsakliga arbetsuppgifter. Uppgifterna används för att matcha dig mot en lämplig adept/mentor i vårt program.

Samtliga uppgifter lämnar du själv till oss i samband med anmälan till programmet.

Personuppgifterna behandlas med stöd av ditt medlemsavtal och vår överenskommelse med dig om ditt deltagande i mentorsskapsprogrammet.

Personuppgifterna raderas senast ett (1) år efter avslutat mentorskapsprogram.

Deltagande i Nätverk

Om du väljer att gå med i ett av de nätverk som administreras av Sveriges Bolagsjurister kommer nätverket att behandla ditt namn, titel, e-postadress, kontaktuppgifter och övriga uppgifter som du lämnar genom ditt deltagande i nätverket.

Personuppgifterna behandlas med stöd av ditt medlemsavtal och vår överenskommelse med dig om ditt deltagande i nätverket.

Personuppgifterna raderas senast ett (1) år efter avslutat deltagande i Nätverk.

Årets Bolagsjurist, Årets Uppdrag och Årets Stjärnskott

Inom ramen för våra tävlingar Årets Bolagsjurist, Årets Uppdrag och Årets Stjärnskott tar vi emot nomineringar och behandlar därmed namn, kontaktuppgifter och motivering för dig som är nominerad.

Personuppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning där vårt och branschens intresse av att behandla dessa uppgifter för att genomföra tävlingarna väger tyngre än ditt eventuella intresse mot en behandling.

Personuppgifterna raderas skyndsamt och senast en (1) månad efter att årets vinnare utsetts. Namnet på varje års vinnare raderas dock inte utan sparas hos oss.

Marknadsföring

Vi använder ditt namn och kontaktuppgifter för att skicka inbjudningar till våra träffar, seminarier och utbildning och i övrigt kommunicera med dig kring vår verksamhet.

Marknadsföring sker endast till våra medlemmar och görs i enlighet med denna policy.

Utvärderingar

I de flesta fall genomför Föreningen utvärderingar anonymt, d.v.s. utan att vi använder några personuppgifter om dig.

I ett fåtal fall använder vi ditt namn och kontaktuppgifter för att genomföra utvärderingar t.ex. i syfte att förbättra vår seminarie- och utbildningsverksamhet.

Denna personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning där vårt intresse av att behandla dessa uppgifter för att utvärdera och förbättra vår verksamhet väger tyngre än ditt eventuella intresse mot en behandling.

Du bestämmer alltid själv om du vill delta i någon av våra utvärderingar.

Personuppgifterna raderas skyndsamt och senast en (1) månad efter avslutad utvärdering.

Fakturering och bokföring

Föreningen behandlar de personuppgifter för fakturerings- och bokföringsändamål som krävs för att uppfylla gällande lag, t.ex. bokföringslagen. De uppgifter om dig som vi behandlar här är t.ex. namn, titel, uppgift om arbetsgivare inkl. kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter.

Personuppgiftsbehandlingen utförs med stöd av vår skyldighet enligt lag (rättslig förpliktelse).

Personuppgifterna raderas efter sju (7) år (inklusive innevarande år).

Cookies

På Sveriges Bolagsjuristers webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

1. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
2. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Sverigesbolagsjurister.se använder både permanenta cookies och sessionscookies.

Vi använder permanenta cookies för att samla in statistik över besök på webbplatsen. De permanenta innehåller inga personuppgifter. IP-nummer sparas inte. De permanenta cookies sparas när du lämnar webbplatsen.

Sverigesbolagsjurister.se använder också sessionscookies. Dessa innehåller ingen personlig information, som e-post eller namn. En sessionscookie tas bort när du lämnar webbplatsen.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners

Om du kommer i kontakt med oss som representant för någon av våra leverantörer eller samarbetspartners använder vi ditt namn och kontaktuppgifter för att kunna hantera vår avtalsrelation eller samarbete med det bolag som du representerar.

Personuppgiftsbehandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning där vi bedömt att vårt intresse av att behandla dessa uppgifter för att möjliggöra hantering av avtal och samarbeten väger tyngre än ditt eventuella intresse mot en behandling.

Personuppgifterna raderas ett (1) år efter avslutat avtal eller samarbete under förutsättning att vi inte måste spara dem för att uppfylla kraven i bokföringslagen etc., se ovan.

Hur vi delar personuppgifter med tredje part

Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje part i kommersiellt syfte.

I vissa fall använder eller samarbetar vi med andra parter för att t.ex. hantera vissa delar av föreningens administration som medlemsregister, hemsida, fakturering och bokföring. Vidare arrangerar vi seminarier och utbildningar tillsammans med en rad samarbetspartners.

Vi använder leverantörer för att genomföra underhåll av vårt medlemssystem och vårt system för administration av utbildningar och seminarier.

Dessa leverantörer har endast tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra uppgifterna på vårt uppdrag och får inte använda informationen för något annat ändamål.

Dina rättigheter

Eftersom vi använder dina personuppgifter har du enligt lag en rad rättigheter i förhållande till oss.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om uppgifter om dig behandlas och om så är fallet få tillgång till dessa genom ett s.k. registerutdrag.

Som medlem se du enklast de uppgifter som vi behandlar i vårt medlemsregister genom att logga in på Mina Sidor.

Rätt till radering och rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade eller rättade om vi t.ex. saknar laglig grund för at behandla dem eller om de är felaktiga eller ofullständiga.

Som medlem kan du själv radera och rätta dina personuppgifter i medlemsregistret på Mina Sidor.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. ifrågasätter vår rätt att behandla dina uppgifter eller att dessa är korrekta, i dessa fall under den tid vi tar ställning till på vilket sätt vi ska hantera din begäran.

Rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar har du också rätt att ta del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att utan hinder få uppgifterna överförda från oss till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i denna dataskyddspolicy. Om sådana ändringar är betydande kommer vi att meddela dig innan förändringarna börjar gälla.

Klagomål

Om du har klagomål rörande Sveriges Bolagsjuristers behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Google Analytics

Med Google Analytics får vi möjlighet att se hur besökarna använder vår hemsida. Vi kan exempelvis se vilka sidor som är mest besökta, vilka enheter våra besökare använder, vilken browser besökaren använder, och på så sätt kunna anpassa våra sidor. Vi kan även använda informationen vid felsökningar. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

Föreningshuset Web API

PHPSESSID -Används vid medlemsinloggning. Detta är en sessions-kaka med en tillfällig identitetskod som används för autentiering för inloggad medlem för att hålla reda på vilka förfrågningar mot webbplatsen som hör ihop med en viss medlem (webbläsare, klient, medlemsregistret). Informationen som sparas innehåller inte några personuppgifter och används inte för att registrera vilka webbplatser eller sidor du besöker. Kakan förfaller när du stänger webbläsaren.