Etiska regler

Etiska regler för medlemmarna i Sveriges Bolagsjurister

Definition av bolagsjurist

Föreningens medlemmar ska vara jurister anställda i företag, såsom bolagsjurister eller motsvarande, och där vare sig juristens huvudsakliga arbetsuppgift eller företagets huvudsakliga verksamhet är att förmedla juridisk rådgivning till externa klienter. Med företag avses organisationer som bedriver näringsverksamhet och inte huvudsakligen har offentligrättsliga funktioner.

Bolagsjuristens roll

Bolagsjuristen erkänner och främjar vikten av lag och regelefterlevnad inom företaget eller gruppen av företag de arbetar för (”företaget”) och i företagets relationer med extern part. Bolagsjuristen förväntas upprätthålla rättsstatsprincipen och är en viktig resurs för företaget. Bolagsjuristens roll är att ge råd och lösa juridiska frågor inom affärssammanhang. Bolagsjuristen är den interna juridiska experten inom företag och i Bolagsjuristens roll ingår bland annat att ge råd och stöd i juridiska frågor, säkerställa regelefterlevnad, försvara företaget, hjälpa till i förhandlingar, tillhandahålla allmän rådgivning, bistå i företagets strategi samt skydda företagets etik. Bolagsjuristen bidrar aktivt genom sina specifika färdigheter till affärs- och riskbedömningar. Bolagsjuristen drivs av juridisk etik och hjälper till att skapa en balans mellan affärsbeslut och juridiska begränsningar i företagets intresse.

Professionellt ansvar

Bolagsjuristen utför sina arbetsuppgifter samvetsgrant, professionellt och grundligt. Bolagsjuristen bör sträva efter att tillhandahålla kvalitativ, relevant, objektiv och tydlig rådgivning.

Integritet

Bolagsjuristen förväntas alltid utföra sina uppdrag med integritet och gott omdöme.

Intressekonflikt

Om en intressekonflikt existerar, eller sannolikt kommer att uppstå, förväntas Bolagsjuristen tillkännage en sådan och vidta lämpliga åtgärder, antingen för att undvika intressekonflikten eller för att hantera den.

Konfidentialitet

Om inte annat gäller för Bolagsjuristens uppdrag ska Bolagsjuristen hålla information som denne har erhållit under utförandet av sina arbetsuppgifter konfidentiell, om denna uttryckligen har markerats som konfidentiell eller vars sekretess bör antas med tanke på informationens karaktär eller egenskaper.

Extern relation

Bolagsjuristens relationer med andra styrs av ömsesidigt förtroende, artighet och respekt. Bolagsjuristen avstår från handling eller beteende som kan skada rykte, ära och värdighet för företaget eller yrkesrollen.

Professionell utveckling

Det är viktigt för Bolagsjuristen att behålla och utveckla sin yrkeskunskap och sina färdigheter genom fortbildning. Erfarna bolagsjurister förväntas agera som förebilder för yngre bolagsjurister och hjälpa dem i deras yrkesutövning och utbildning. Bolagsjuristen uppmuntras att delta i undervisning, agera mentor, utbyta erfarenheter, agera talare, författa för bolagsjurister relevanta texter samt agera i samhällsdebatten gällande Bolagsjuristens yrkesroll.

Uppmuntran att hänvisa till de etiska reglerna

Medlem uppmuntras hänvisa till detta dokument för att främja de etiska regler som gäller för bolagsjurister.