Etiska regler

Etiska regler för medlemmarna i Sveriges Bolagsjurister

Regel 1

Medlemmen skall fullgöra sina plikter noggrant, professionellt, lojalt och objektivt och skall göra sitt bästa för att hålla aktuella regler kända och respekterade i bolaget. Vid fullgörandet av sina plikter skall medlemmen också iaktta allmänt accepterade moraliska regler.

Regel 2

Medlemmen skall i sitt arbete respektera föreningens regler och avstå från handlingar som skulle kunna skada föreningens rykte och medlemmens allmänna anseende.

Regel 3

Under sin anställningstid i bolaget och efter avslutandet av sådan anställning skall medlemmen hålla sådan information konfidentiell, som han/hon fått kännedom om under konfidentiella villkor, och som medlemmen får kännedom om vid utförandet av sitt arbete som bolagsjurist, och som bolaget eller tredje man rimligen kan begära skall hållas hemlig. Detta åtagande gäller inte om lag kräver att medlemmen skall lämna ut konfidentiell information.

Regel 4

Vid genomförandet av sina plikter i bolaget, skall medlemmen bibehålla sin professionella integritet så att medlemmens eget ansvar för lösandet av en uppgift aldrig kan ifrågasättas.

Regel 5

Kontakten mellan föreningens medlemmar, vilka är anställda i olika bolag, skall ske i ömsesidigt förtroende och i samarbetsanda, dock utan att bortse från det egna bolagets intressen.

Regel 6

I relationen till parter som inte har juridisk hjälp, skall medlemmen vara lojal och rättvis, och, om nödvändigt, föreslå att parten erhåller nödvändig juridisk hjälp. En medlem skall aldrig opponera sig mot att part erhåller juridisk hjälp.