Stadgar

Våra Stadgar

Antagna av ordinarie föreningssammanträden den 11 juni 1954 och ändrade av ordinarie föreningssammanträden den 8 december 1954, den 3 juni 1989, den 21 mars 1996, den 23 mars 1999, den 20 mars 2001, den 7 april 2005, den 24 september 2005, den 16 september 2006, den 20 april 2010, den 16 april 2012, den 23 mars 2017 och den 21 oktober 2019.

§ 1

Föreningens namn
Föreningens namn är Sveriges Bolagsjurister.

§ 2

Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3

Medlemskap
Föreningens medlemmar ska vara jurister anställda i företag, såsom bolagsjurister eller motsvarande, och där vare sig juristens huvudsakliga arbetsuppgift eller företagets huvudsakliga verksamhet är att förmedla juridisk rådgivning till externa klienter. Med företag avses organisationer som bedriver näringsverksamhet och inte huvudsakligen har offentligrättsliga funktioner.

Medlem får vid upphörande av sin anställning som bolagsjurist eller motsvarande på grund av pensionering beviljas fortsatt medlemskap. Vidare får medlem som inte längre innehar sådan tjänst som omfattas av första stycket kvarstå som medlem fram till att medlemsavgiften ska erläggas eller tills medlemmen erhållit tjänst eller uppdrag som inte omfattas av första stycket.

§ 4

Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att gagna medlemmarna i deras yrkesutövning t.ex. genom att sammanföra dem till utbyte av erfarenheter och diskussion om gemensamma yrkesfrågor.

§ 5

Föreningens etiska regler
För föreningens medlemmar gäller de etiska regler som föreningsstämman beslutar.

§ 6

Föreningsstämma
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma ska hållas varje år före juni månads utgång. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner att det behövs eller då det påkallas av ett antal medlemmar utgörande minst tio procent av det totala antalet medlemmar i föreningen.

Varje medlem har en röst. Beslut på föreningsstämma fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Dock krävs för giltigt beslut om uteslutande av medlem enligt § 11, om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden avhandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justeringsmän tillika rösträknare
3. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
4. Behandling av styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret
5. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
6. Val av styrelseledamöter
7. Val av revisor jämte suppleant
8. Val av valberedning
9. Fastställande av årsavgift
10. Övriga ärenden
11. Kallelse till föreningsstämma ska ske med brev eller e-post som ska sändas till medlemmarna minst två veckor före mötesdagen.

§ 7

Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsen ska inom sig utse i vart fall följande roller: ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen väljs till nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsens ledamöter ska föreslås av en valberedning.

En person får inte inneha styrelsepost i mer än sex år i följd.

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande vid sammanträden. Som styrelsens beslut gäller den mening som omfattas av de flesta röstande och vid olika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

§ 8

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening.

§ 9

Medlemsavgifter
Varje medlem betalar till föreningen en årlig avgift som fastställs av ordinarie föreningsstämma. Föreningen äger därtill och efter beslut av styrelsen ta ut avgifter från medlemmarna för deltagande i av föreningen anordnade seminarier och andra aktiviteter. Om sådana avgifter beslutar styrelsen.

§ 10

Inträde i föreningen
Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen. Yppas inom styrelsen olika meningar om inval ska frågan hänskjutas till föreningsstämma. På enhälligt förslag av styrelsen må även annan än i § 3 angiven person väljas in i föreningen, om beslut därom fattas av föreningsstämma.

§ 11

Uteslutning av medlem
Medlem som inte uppfyller de i § 3 angivna kraven eller som inte erlägger avgift som bestämts enligt § 8 får uteslutas. Uteslutning prövas av styrelsen. Om styrelsen inte är enig i fråga om uteslutning hänskjuts frågan till föreningsstämma.

Medlem ska iakttaga föreningens etiska regler. Medlem som inte gör detta kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. Om styrelsen inte är enig i fråga om sådan uteslutning hänskjuts frågan till föreningsstämma.

§ 12

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är den 1 januari – den 31 december.
Styrelsen ska lämna räkenskapshandlingarna till revisorn senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma och ska hålla handlingarna tillgängliga vid föreningsstämman.

§ 13

Revisor
Föreningen ska ha en revisor som inte behöver vara en auktoriserad eller godkänd revisor. Föreningsmedlem kan utses till revisor. Föreningsstämman får även utse en revisorssuppleant.

§ 14

Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av minst en och högst tre ledamöter. Om fler än en ledamot ingår i valberedningen ska valberedningen inom sig utse en ordförande.

Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta.

§ 15

Ändring av stadgar
Om ändring av dessa stadgar föreslås ska detta anges i kallelsen till föreningsstämma.

§ 16

Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning tas vid föreningsstämma. Upplöses föreningen ska dess tillgångar utskiftas till någon allmännyttig organisation, i enlighet med föreningsstämmans beslut.

Hämta Stadgar som PDF