Kalender

Ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i M&A-transaktioner

datum

12 Jun - 12 Jun 2024

tid

12:00 - 13:30

ÄMNE

Företagsöverlåtelser/M&A

kategori

Seminarium

VAR

Stockholm

BESKRIVNING

Det är mycket vanligt att aktie- och rörelseöverlåtelseavtal innehåller olika former av bestämmelser som syftar till att befria en part helt eller delvis från det ansvar parten skulle ha enligt dispositiv rätt alternativt skapa en heltäckande reglering av parternas rättigheter och skyldigheter vid avtalsbrott. Vanliga ansvarsbegränsningar omfattar begränsningar avseende belopp eller tid, kända omständigheter och ersättning från annat håll som t.ex. försäkring, skatteavdrag. Utöver dessa uttryckliga ansvarsbegränsningar finns det ofta även mer dolda begränsningar.

Under senare år har Högsta domstolen avgjort flera tvister där parts ansvar för eventuella brister i fullgörandet har varit föremål för prövning. Under seminariet kommer vi att gå igenom aktuell rättspraxis samt diskutera vilka effekter denna får för utformning av ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar inom ramen för M&A-transaktioner samt vilka konsekvenser detta eventuellt får bl.a. undersökningsplikt m.m.

Kursen är grundläggande och förutsätter inga förkunskaper.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.