Kalender

Ansvarsbegränsningar och betydelsen av grov vårdslöshet

datum

19 Oct - 19 Oct 2022

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Avtalsrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Skadeverkningarna av ett avtalsbrott kan vara omfattande och svåra att överblicka och försäkra. För att skapa förutsebarhet i fråga om ansvar och ekonomisk risk är ansvarsbegränsningar av central betydelse. Räckvidden och verkan av ansvarsbegränsningar är en vanligt återkommande fråga som ofta ställs under rättslig prövning av domstolar och skiljenämnder. I det sammanhanget aktualiseras ofta frågan om grov vårdslöshet och möjligheten att begränsa sitt ansvar vid kvalificerad oaktsamhet. Under senare år har det genom domstolspraxis och uppmärksammade skiljedomar skett en utveckling på området, vilket besvarat vissa frågor men samtidigt gett upphov till nya frågetecken.

Seminariet kommer bl.a. att innehålla:

  • En allmän beskrivning av det rättsliga ramverket för ansvarsfrågor och en genomgång av innebörden av begreppet grov vårdslöshet i olika rättsliga sammanhang (t.ex. på försäkringsområdet och i kommersiella avtal).
  • En redogörelse för användningen av ansvarsbegränsningar samt en redovisning av olika ansvarsbegränsningsklausuler och exempel på andra sätt att begränsa ansvar.
  • En genomgång av relevant rättspraxis rörande bedömningen av ansvarsbegränsningar och tillvägagångssättet för att avgöra om en ansvarsbegränsning ska åsidosättas eller jämkas, bl.a. utifrån skiljedomen ”Profilgruppen mot KPMG” och NJA 2017 s. 113 - ”Den övertagna överlåtelsebesiktningen”.
  • Diskussion och slutsatser om vad som är viktigt att tänka på vid utformningen av ansvarsbegränsningar.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.