Kalender

Att hantera risker i entreprenadavtal

datum

24 Nov - 24 Nov 2023

tid

09:00 - 11:00

ÄMNE

Entreprenadrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Ett avtalsförhållande innebär ett stort antal risker av olika slag som behöver beaktas. Detta gäller i synnerhet entreprenadavtal där riskexponeringen brukar vara särskilt stor. Riskerna förhåller sig till olika skeden; från avtalsförhandlingarna och avtalsingåendet till avtalstillämpningen, förändrade förutsättningar och vad som händer ifall tvist uppstår.

Under seminariet kommer vi att gå igenom viktiga delar av ett entreprenadavtal och med utgångspunkt i AB/ABT och rättspraxis belysa ett antal risker i entreprenadförhållanden och vilka
problem de kan föra med sig. Vi kommer att ge exempel på hur dessa risker kan undvikas och hanteras genom avtalsbestämmelser och/eller agerandet i förhållande till motparten.

Seminariet kommer bl.a. att behandla följande:

  • Risker i förhållande till prisreglering, tider och ansvar, bl.a. innefattande en genomgång av vad som gäller i fråga om garantiåtaganden och regler för avhjälpande
  • Risker vid avtalstillämpning, särskilt i förhållande till formaliakrav (ÄTA, tidsförlängning, störning), innefattande bl.a. vad som gäller vid regelbundet avvikande avtalstillämpning
  • Risker vid störningar och ändrade förhållanden
  • Särskilda risker vid konsumententreprenader

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.