Kalender

Från gäldenärens perspektiv: Vad har ledningen för handlingsutrymme vid eget aktiebolags betalningsbekymmer och vilka nödvändiga åtgärder måste vidtas?

datum

23 Sep - 23 Sep 2022

tid

08:30 - 10:00

ÄMNE

Rekonstruktion och insolvensrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Malmö, Online

BESKRIVNING

Ett företags betalningsbekymmer kan vara av tillfällig eller övergående natur. Samma betalningsbekymmer kan likväl vara orsakat av strukturella eller interna problem alternativt hänförligt till yttre plötslig påverkan som t.ex. en viktig kunds konkurs eller en pandemi. Oavsett orsak är det av stor vikt att ett förlustdrivet företaget prioriterar rätt åtgärder och omgående utreder förutsättningar för fortdrift. Parallellt är det minst lika viktigt att företagets ledning omgående vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika att i framtiden åläggas ett s.k. medansvar. Underlåter styrelsen t.ex. att tillämpa de handlingsdirigerande regler som aktiebolagslagen ställt upp kan underlåtenheten leda till att styrelsen personligen behöver betala för samtliga förpliktelser som företaget köper in därefter. Det ekonomiska ansvaret kan således bli omfattande och behöver ses i ljuset av att det idag finns ett flertal s.k. ”ambulance chasing”-bolag, sådana bolag ”lusläser” konkursförvaltares offentliga förvaltarberättelser och ”stämmer” därefter ledningar till konkursade bolag. Vidtas istället rätt åtgärder omgående av ledningen minimeras risken för personligt ansvar och fortdriftsbesluten kan helt tas utifrån företagets perspektiv och möjlighet att åter bli lönsamt.

Seminariet ska ge en grundläggande bolags- och obeståndsrättslig kunskap som syftar till att uppmärksamma ”varningsklockor” att titta efter och visa på vilka åtgärder som behöver göras.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.