Kalender

Hanteringen av risker i avtal II

datum

06 Oct - 06 Oct 2022

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Avtalsrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Ett avtalsförhållande innebär ett stort antal risker av olika slag som behöver beaktas. Riskerna förhåller sig till olika skeden; från avtalsförhandlingarna och avtalsingåendet till vad som händer ifall tvist uppstår.

Vi kommer under två seminarier (del I och del II) att gå igenom viktiga delar av ett avtal och belysa ett antal olika risker som bör beaktas. För varje del kommer vi att ta utgångspunkt i gällande rätt med en redogörelse för relevant praxis. Därefter kommer vi att redogöra för de risker som finns och vilka problem som kan uppstå. Slutligen ger vi exempel på hur dessa risker kan hanteras genom avtalsbestämmelser och/eller agerandet i förhållande till avtalsparten.

Seminarium 2 kommer bl.a. att behandla:

  • Risker i förhållande till ansvar, innefattande en genomgång av vad som gäller i fråga om garantiåtaganden och friskrivningar av olika slag.
  • Risker i förhållande till frister, med en genomgång av vad som gäller i fråga om reklamation, preskription och talerätt och vad som är viktigt att tänka på dels vad gäller avtalsreglering, dels vad gäller agerande och avtalsefterlevnad för att inte lida rättsförluster.
  • Risken för tvist och frågor om vilken tvistelösningsform som lämpar sig för det aktuella avtalet.

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.