Kalender

Reklamation och passivitet i avtalsförhållanden – vad gäller enligt Högsta domstolen?

datum

22 Feb - 22 Feb 2022

tid

08:45 - 10:45

ÄMNE

Avtalsrätt

kategori

Seminarium, Webinarium

VAR

Online, Stockholm

BESKRIVNING

Skyldigheten att reklamera avtalsbrott är en allmän avtalsrättslig princip. Den innebär att en avtalspart som vill göra gällande påföljder på grund av avtalsbrott inte kan förhålla sig passiv.
Frågan huruvida det föreligger reklamationsskyldighet i en given situation, när reklamationsfristen börjar löpa samt längden av densamma är dock ofta föremål för tvist och rättsläget har i vissa avseenden varit oklart. Detsamma gäller den närliggande frågan om parts passivitet i avtalsförhållanden och i vilka fall passivitet kan ges avtalsrättslig verkan. Frågor om passivitet och reklamation är viktiga för ett bolags avtalshantering samt utformning av fakturerings- och garantisystem. Detta särskilt då konsekvenserna av en försummad reklamationsskyldighet eller passivitet kan vara långtgående. För ett par år sedan kom HD med ett antal klargörande rättsfall.

Seminariet kommer bl.a. att innehålla:

  • En allmän beskrivning av de avtalsrättsliga reglerna rörande reklamation och passivitet i avtalsförhållanden.
  • En genomgång av de senaste årens rättsfall från HD rörande reklamation och passivitet i avtalsförhållanden: bl.a. NJA 2017 s. 203 ”Kravmjölken”, NJA 2017 s. 127 ”Flyget till Antalya”,
    NJA 2018 s. 1195 ”Skogssällskapet” samt NJA 2018 s. 171 ”Leksaksaffären i Vimmerby”.
  • En genomgång av de slutsatser som kan dras av HD:s senaste rättsfall på området samt en diskussion om hur denna praxis kan påverka affärsverksamheter av olika slag

Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.